Hypnose Praktijk Minnaard

Algemene voorwaarden

Algemeen:

geen enkele behandeling bij Anneke Minnaard/  praktijk Minnaard mag in plaats komen van een behandeling door uw reguliere arts. In voorkomende gevallen zal Anneke Minnaard u terug verwijzen naar uw arts.
Indien u, om welke reden dan ook wilt afbouwen van medicijnen kan en mag dit alleen in samenspraak met uw arts gebeuren; Anneke Minnaard stelt geen diagnose en geeft u geen advies omtrent uw medicatie.

Artikel 1. Definities

De therapeut/praktijk: Anneke Minnaard/ praktijk Minnaard.
De patiënt/cliënt: de wederpartij van Anneke Minnaard, praktijk Minnaard.
Incidentele adviezen,interventies, dan wel andere incidentele diensten die door de therapeut in opdracht van patiënt/cliënt worden uitgevoerd.
Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse interventies en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse interventies voorkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op alle overeenkomsten tussen de therapeut enerzijds en de patiënt/cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de patiënt/cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de patiënt/cliënt.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

Een overeenkomst kan zowel een traject als losse interventies betreffen.
Een overeenkomst tussen de therapeut en de patiënt/cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse interventies. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
– De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn,tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
– Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering

Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de patiënt/cliënt wordt niet als annulering beschouwd.
Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
– Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd.
– Bij annulering 24 uur voor aanvang van een sessie is de patiënt/cliënt 50% van het bedrag van de sessie verschuldigd.
– Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
– Indien een sessie op verzoek van een patiënt/cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de patiënt/cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de sessie geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag van de sessie en binnen 24 uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag.
– Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
– De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de patiënt/cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.

Anneke Minnaard zal alle informatie betreffende de patiënt/cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover therapeut/natuurgeneeskundige daartoe verplicht is of de therapeut/natuurgeneeskundige toestemming heeft verkregen.
De therapeut/natuurgeneeskundige zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden. Anneke werkt volgens de meldcode huiselijk geweld.

Artikel 7. Tarieven


De tarieven voor sessies c.q. losse interventies zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.

Artikel 8. Facturering en betaling

Dienstverlening voor particuliere patiënten/cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut tegen overleg van een kwitantie te worden voldaan.

  • Dienstverlening voor patiënten/cliënten niet zijnde particulieren zal door de therapeut  volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
  • Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de niet particuliere patiënt/cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de therapeut te betalen.

Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De therapeut/ natuurgeneeskundige is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De therapeut/natuurgeneeskundige zal de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De patiënt/cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de patiënt/cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut/natuurgeneeskundige is sprake van een inspanningsverplichting.
De therapeut  geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de patiënt/cliënt.  De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt/cliënt door de therapeut  mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de patiënt/cliënt.
De patiënt/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut aansprakelijk wil stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

Op de dienstverlening van de therapeut is Nederlands recht van toepassing.
In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

Plaats: Middelburg

Datum: 1 juni 2017

Ingeschreven bij KvK te Rotterdam, onder nummer 63894610.